Tel: 71 79 30 100  |   e-mail: provet@provet.wroclaw.pl

Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c.

Wrocławska Przychodnia Weterynaryjna, która zatroszczy się o Twojego pupila

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie        
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) – dalej  
    RODO – informujemy, że
                                           Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c.
                                      R. Bednarz-Nabzdyk, P. Stochnij, K. Nabzdyk
                                                                z siedzibą w
                                                                ul. Trwała 7
                                                            53-335 Wrocław
     jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami,
    które świadczy Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c..
3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co
    skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich
    dalszego przetwarzania.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
    a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    d) prawo do przenoszenia danych;
    e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające (firmy
    księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
7. Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
    organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c. nie będzie podejmować wobec Państwa
    zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Realizacja przez podmiot Przychodnia Weterynaryjna PROVET s.c. Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi
    w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać
    stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381).